ورود اطلاعات ۱۱۱۳ عنوان کتاب های فارسی مربوط به تازه های کتابخانه در سال ۱۳۹۷ در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پایان یافت.

سازماندهی این مجموعه شامل فهرست­‌نویسی، آماده­‌سازی و ورود اطلاعات کتاب­‌ها در بانک اطلاعاتی آذرسا، نرم­‌افزار کتابخانه مرکزی پژوهشگاه  به انجام رسید. کتاب­‌های این مجموعه به فارسی، در سال ۱۳۹۷ گردآوری شده بود و با نزدیکی به ایام برگزاری نمایشگاه بین­‌المللی کتاب در سال ۱۳۹۸ به اتمام رسانده شد.