خدمات

عضویت و ارائه خدمات: این مرکز با توجه به سیاست وزارت میراث فرهنگی کشور و به منظور تسهیل دسترسی پژوهندگان و علاقمندان به منابع میراث فرهنگی، از سال ۱۳۷۸ بر اساس مصوبه هیات وزیران، برای پذیرش عضو و ارائه خدمات به اعضا اقدام می‌کند. مراجعان این مرکز، پژوهشگران، اعضای هیئت …